Obchodní podmínky

s účinností od 1. 10. 2020

1.    Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky s platností od 1.10.2020 (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „Občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě uvtex.cz prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.uvtex.cz (dále jen „webové rozhraní“) provozovaným Prodávajícím.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky, a že se s nimi seznámil. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy („Kupní smlouva“ je jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto Obchodních podmínek). Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním Obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Veškeré smluvní vztahy se řídí Obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené Občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou Spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o Ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2.  Uživatelský účet

Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Kupující souhlasí s vystavením a zasláním dokladu o koupi elektronickou formou na email.

3. Vymezení pojmů

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.  Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní je funkční oblečení, zdravotní doplňky a další obdobné či související zboží blíže specifikované ve webovém rozhraní.

4. Uzavření Kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (nejsme plátci DPH). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. V souladu se zněním zákona o evidenci tržeb nepřijímáme platby v hotovosti, veškeré úhrady zboží mohou být uskutečněny výhradně platbou na firemní bankovní účet číslo 1448382064/3030 vedený u Air Bank a.s.

5. Cena zboží a platební podmínky

Kupující zaplatí kupní cenu za zboží bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího, číslo účtu: 1448382064/3030, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedeným způsobem úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky. Platba zboží z ČR i zahraničí je možná na účet vedený u Air Bank a.s., číslo účtu 1448382064/3030.  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření Kupní smlouvy. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Zboží, které je označeno „Skladem“, Prodávající v případě platby v hotovosti na dobírku expeduje zpravidla do 4 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při bezhotovostní platbě Prodávající zboží, které je označeno „Skladem“, expeduje zpravidla do 3 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky. V případě, že Kupující v objednávce způsob dopravy nezvolí, určuje ho Prodávající.  Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním. Dodáním zboží podle těchto Obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s Kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.  Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil. Pokud bude zboží vyrobeno na zakázku, to znamená podle specifického zadání spotřebitele, účtuje si prodívající poplatek 25% z ceny zboží, popř. cena bude předem písemně sjednána.

6. Odstoupení od Kupní smlouvy

6.1 Objedná-li si Kupující zboží, které je zhotovené na zakázku, je konečná prodejní cena dojednána předem a to písemně. Takové zboží je nutné uhradit předem na účet a současně Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) Občanského zákoníku, nelze odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu. Pro výrobek upravený dle přání zákazníka tedy neplatí obvyklá 14-ti denní doba pro vrácení zboží bez udání důvodu.

6.2 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.3 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu Prodávajícího (Krchleby 186, 286 01 Čáslav) či na adresu elektronické pošty Prodávajícího (info@uvtex.cz).

6.4 V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5 V případě odstoupení od smlouvy dle Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to způsobem, jakým se mezi sebou písemně dohodnou. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.

6.6 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající je povinen vrátit částku ve výši ceny zboží, do této částky se nezapočítává cena balného a dopravy (částka vyčíslená v objednávce Kupujícího).

6.7 Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.8 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.9. V případě odstoupení od Kupní smlouvy nejprve zašlete elektronicky informaci o odstoupení od Kupní smlouvy. Po posouzení požadavku budete písemně e-mailem vyrozuměni. Pokud bude odstoupení od Kupní smlouvy uznáno, zašlete zboží na své náklady zpět na adresu: Bc. Jindra Fišerová, Krchleby 186, 286 01 Čáslav. Do balíčku se zbožím vložte papír s textem: Reklamace s uvedením čísla objednávky a Vaše čísla účtu, na který má být vrácena částka za zboží.

6.10. Vystavený opravný doklad o koupi se zasílá elektronicky na Váš e-mail uvedený při objednávce. Částka bude vrácena na Váš účet až po Vašem potvrzení přijetí opravného kupního dokladu.

6.11. Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č.40/1964 Sb.) dle našich Obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslána na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulací se zásilkou (zabalení a vybalení zboží, vystavení storna, atd.). Odesláním objednávky SOUHLASÍTE s našimi obchodními podmínkami. Upozorňujeme tedy, že veškeré neuhrazené pohledávky budou postoupeny právní firmě k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

 7. Přeprava a dodání zboží

7.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

7.2 Po písemné vzájemné dohodě a na výslovné přání zákazníka nabízí e-shop UVtex.cz možnost zaslání zboží na zkoušku. Tento způsob není automatický a není umožněn všem zákazníkům. Takto zaslané zboží zůstává do úplného uhrazení či vrácení zboží nazpět v bezvadném stavu majetkem firmy Bc. Jindra Fišerová. Zákazník se zavazuje dodržet následující postup:

  1. zákazník písemně požádá e-mailem na adrese info@uvtex.cz o zaslání zboží na zkoušku, čímž se zavazuje zboží převzít
  2. pokud bude zaslání zboží na zkoušku pro zákazníka schváleno, dodavatel vystaví dodací list, který bude obsahovat seznam veškerého zboží, které bude zásilka obsahovat. U zboží bude zároveň uvedena prodejní cena
  3. zákazník se zavazuje takto zaslané zboží ve lhůtě 10 dnů od obdržení zboží přepravní společností zboží vrátit dodavateli nebo uhradit v plné výši nebo uhradit zboží, které si ponechá a zbytek zboží zaslat v bezvadném stavu v původním obalu ve stanovené lhůtě nazpět

8. Možnosti a ceny dopravy

Nevyzvednutá dobírka – každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č.40/1964 Sb.) dle našich Obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulaci se zásilkou (zabalení a vybalení zboží, vystavení storna, atd.). Odesláním objednávky SOUHLASÍTE s našimi Obchodními podmínkami. Upozorňujeme tedy, že veškeré neuhrazené pohledávky budou postoupeny právní firmě k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

9. Práva z vadného plnění

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku). Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.2 Ustanovení uvedená v čl. 6 Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používá práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího, případně elektronicky na adrese info@uvtex.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. V případě reklamace nás informujte elektronicky na adrese info@uvtex.cz. Do balíčku vložte papír s textem: Reklamace s číslem Vaší objednávky. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa fakturační, adresa doručení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo a e-mailová adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Zpracování osobních údajů provádí Bc. Jindra Fišerová, tedy správce e-shopu. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

– Poskytovatel služby E-shopu

– Dopravce Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, 225 99

– Dopravce Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Praha 9, 190 00

10.10. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Správce e-shopu nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@uvtex.cz

11. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@uvtex.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný Živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o Ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

12. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Obsah webových stránek Prodávajícího (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a propagačních materiálů nesmí být kopírován, měněn, použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

EET – nejsme plátci dle zákona o EET, z tohoto důvodu umožňujeme pouze platbu bankovním převodem na účet, platbu kartou, dobírkou.

Kontaktní údaje Prodávajícího:

UVtex | Bc. Jindra Fišerová| Krchleby 186 | CZ – 286 01 Čáslav | tel. +420 772 720 894 | info@uvtex.cz | www.uvtex.cz | IČ: 63591936 |